Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред "Ти Би Ай Кредит" ЕАД за отпускане на кредит.

Условия за кандидатстване:

 • за онлайн покупки на кредитмогат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица;
 • минимална стойност на кредита - 100 лв.;
 • срок на погасяване – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 или 36 месеца;

Кандидатстването се извършва само онлайн и само чрез сайта, www.elektrik90.com посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане", след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. "ЕЛЕКТРИК 90" ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. "ЕЛЕКТРИК 90" ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Клиентът трябва да даде своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознава с документа "Заявление-декларация за установяване на договорни отношения" и маркира полето за «Съгласие». По този начин извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията.

С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че:

I. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и „4финанс“ ЕООД като съвместни администратори на лични данни ми предоставиха информация за:

1. Данните, които ги идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, („Банката“) и “4финанс” ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458, („4финанс“).

2. Съвместното предоставяне на услуги от Банката и 4Финанс – Банката и 4Финанс си предоставят взаимно услуги по кредитно посредничество, при което да ми бъде предложен най-подходящият за мен кредитен продукт, съобразно предоставената от мен информация и извършената преценка на моята платежоспособност;

3. Целите, за които Банката и 4Финанс събират личните ми данни, са както следва: за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит:

 • за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката или съответно 4Финанс, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно 4финанс, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);
 • за управление на сметките ми - когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно 4финанс, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно 4финанс, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банката или съответно 4финанс (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);
 • за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и тези, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно 4финанс като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели.

4. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката или съответно на 4финанс и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 28 от Регламент 2016/679 („Регламента“).
Обработващи лични данни, на които предоставените от мен данни могат да бъдат разкрити и възложени за обработване, са:
1) доставчици на софтуерни услуги във връзка с поддръжката на информационните системи на Банката или 4финанс;
2) дружества, на които Банката и/или 4финанс могат да възложат събиране на вземания по потребителски или други кредити;
3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения;
4) други дружества от групата на Банката и 4финанс, които могат да извършват дейности във връзка с оценката на моята платежоспособност, с управлението и администрирането на договора ми за кредит или други свързани услуги;
5) дружества, администриращи плащания по кредити, битови сметки и други – за целите на предоставяне на различни възможности за изплащане на моя кредит;
6) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи;

5. Предоставянето на личните ми данни е доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката или съответно 4финанс и мен;

6. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни и другите ми права по отношение на личните ми данни , а именно: за правата ми по чл. 15 до чл. 22 от Регламента, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от 4финанс потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от 4финанс да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред 4финанс срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване. Правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до Банката, съответно до 4финанс, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено през контактната форма на www.tbibank.bg или директно на email: info@tbibank.bg;

6. Срокът за съхраняване на личните ми данни,а именно: Банката, съответно 4финанс ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а – в случай че сключа такъв Договор или друг/и договор/и – за срок от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок;

7. Правното основание за обработване на личните ми данни екакто следва:
1) сключването и изпълнението на договора за кредит или друг договор за предоставяне на услуга от Банката, респективно 4Финанс;
2) легитимния интерес на Банката и 4финанс да предоставят актуална информация за свои налични и нови продукти и услуги ;
3) изричното ми съгласие – за обработването, посочено в т. II по-долу;
4) изпълнение на задължения на Банката и 4финанс по закон – в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката и 4финанс са длъжни да съхраняват копие от личната ми карта, да предоставят данните ми на държавни органи и да извършват други предвидени от нормативната уредба форми на обработване.
 

II. С настоящото Заявление – Декларация:

 • Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни нa 4финанс и обратното за целите по т. I.3.
 • Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, съответно 4Финанс: да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни за изброените по-горе цели и срокове, включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, включително но не само лични данни свързани с гражданската ми регистрация, от национална база данни „Население”, както и да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, като изисква и получава справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Регистър на Длъжниците и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход.
 • да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката или съответно 4финанс за подпомагане на финансовото ми образование, за да се възползвам пълноценно от наличните оферти.

III. Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, дадено в съответствие с т. II по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес:info@tbibank.bg
 

IV. Уведомен съм, че:

 • Банката, съответно 4финанс може да проверява достоверността и актуалността на личните ми данни посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и може да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор.
 • като част от одобрението ми в процедурата по кандидатстване за кредит личните ми данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специален софтуер (скоринг софтуер) на Банката или 4финанс ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от мен данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат моето заявление ще получи определен брой точки, според който моето заявление може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. Ако моето заявление получи брой точки между минималния и достатъчния за одобрение, заявлението ще бъде разгледано от служител на Банката или 4финанс. В случай на изцяло автоматизирано решение по моето заявление (без намеса на служител на Банката или 4финанс), имам право да поискам преразглеждане на решението от служител и да изразя гледната си точка.

V. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката и/или от 4финанс.

VI. Давам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от Банката, като аз съответно ще възстановявам на Банката сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит.

VII. С подписване на настоящото, декларирам че:

 • Съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република България;
 • Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла на чл. 5а, ал. 1 от ЗМИП във връзка с чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля зачертайте този текст и попълнете съответните данни в отделна декларация);
 • Действам от свое име и за своя сметка; Действам от името и за сметка на:.....................................................................................(моля посочете данни за лицето, когато е приложимо)
 • Посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо;
 • В случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.
 • Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

С маркирането на всяко от полетата за изразяване на съгласие, находящи се в лявата част на съответния текст на настоящото Заявление-декларация за установяване на договорни отношения изразявам разбирането и съгласието си с текста, който е разположен до съответното поле.